Akreditované programy MPSV

· Kurz je možné otevřít kdykoliv od počtu dvou účastníků
· Kurz je akreditován MPSV pro sociální pracovníky a pracovníky v pomáhajících profesích, kteří mají povinnost 24. vzdělávacích hodin za rok
· Kurz je možný v našich školících prostorách ve Zlíně nebo přijedeme do Vaší organizace
· V ceně kurzu je lehké občerstvení i teplý oběd dle denní nabídky, materiály a osvědčení v časové dotaci 6. hodin

 

1) První pomoc pro sociální pracovníky ve veřejné správě a sociálních službách

Číslo akreditace: A2019/0689-SP/PC/PP/VP

Účastník získá orientaci v základech poskytování první pomoci a zároveň se seznámí s nejnovějšími postupy v poskytování předlékařské péče. Účastník bude sám schopen vyhodnotit situaci a stav klienta, který bude ohrožen na zdraví nebo životě. Současně v případě nutnosti bude umět správně použít nacvičené postupy, které mohou vést k záchraně života nebo u méně závažných stavů ke zmírnění negativních následků vzniklých poranění a to včetně se zaměřením na specifika sociální péče.

Proškolený pracovník si nejen rozšíří svoje nabyté znalosti, ale především je prohloubí o nejnovější poznatky v urgentní medicíně a zároveň po prožitých simulačních situacích v kurzu bude podpořen v odbourání vlastní obavy při rozhodování poskytnutí první pomoci za jakékoliv stresové situace, kdy vlastní strach nedovolí člověku zahájit pomoc. Bude zvládat poskytnutí první pomoci zacílenou na všechny oblasti sociálních služeb.

Lektor: Mgr. Stanislava Gabriel, MBA

2) Základní aspekty paliativní a hospicové péče v sociálních službách

Číslo akreditace: A2019/0858-SP/PC/VP

Paliativní péče se řadí mezi mladé obory, ale přesto je to moderní a dynamicky rozvíjející se obor, který je zaměřený na účinnou pomoc nevyléčitelným, umírajícím nemocným a současně i pomoc jejich rodinám. Péče je založená na spolupráci s celým multidisciplinárním týmem, který může pracovat na vysoké odborné úrovni v domácím i v jakémkoliv náhradním sociálním prostředí s ohledem na specifika konkrétních odborností jednotlivých pracovníků.

Kurz poskytuje účastníkům ucelený pohled na možnosti zavádění hospicové a paliativní péče ve všech oblastech sociální služby. Tato péče je velmi aktuální, protože péče a podpora lidí s pokročilou diagnózou ohrožující život se stává důležitým tématem pro zajištění zdravotně sociální péče.

Kurz je situován do pěti kapitol, přičemž jednotlivé oblasti se přesně zaměřují na potřebu uživatelů, rodiny i podpory o samotné pracovníky. V kurzu jsou využívány moderní edukační techniky, které zajišťují aktuálnost informací a objektivitu daného tématu. Jsou použity metody zvané jako simulační, participační, zaměřené na rozvoj samotného tvořivého myšlení edukanta.

Lektor: Mgr. Stanislava Gabriel, MBA

3) Péče o duševní zdraví u pracovníků v pomáhajících profesích

Číslo akreditace: A2019/0858-SP/PC/VP

Účastníci kurzu jsou seznámeni s péčí o duševní zdraví člověka, které je zatíženo náročným povoláním v oblasti pomáhajících profesí. Jsou jim objasněni a předloženy nejčastější stresové situace, získají znalosti o pozitivním myšlení, významu přístupu i v oblasti mezilidských vztahů. Dále také pochopí význam pozitivního a negativního stresu a jaké jsou možnosti využití v podobě sebereflexe. V průběhu kurzu si účastníci vyzkoušejí několik relaxačních i mediačních technik, práce s mandalou a ukázky práce s aromaterapií. Všechny uvedené techniky přispívají k duševní pohodě, k sebepoznání, lepší komunikaci v rámci pracovních vztahů i vztahu ke klientovi. Získané dovednosti a znalosti mohou aktivně využít ve svém osobním i pracovním životě.

Lektor: Mgr. Stanislava Gabriel, MBA

4) Syndrom vyhoření a jeho prevence

Číslo akreditace: A2019/1434-SP/PC/VP

Vzdělávací program je zacílený na získání základních znalostí o příčinách syndromu vyhoření a jeho projevech v oblasti pracovních i osobních vztahů a současně návaznost důsledků syndromu na psychosomatiku pracovníka. Edukace nabízí osvojení informací v rozpoznání syndromu vyhoření přímo na osobě účastníka kurzu. Dále program vysvětluje porozumění vztahových záležitostí, a to přesně uvedené – mezi syndromem, stresem, motivací a stimulací. Je také edukačně zaměřen na ucelené znalosti, které jsou potřebné ke správnému analyzování syndromu u pracovníků a současně nabízí strategie sloužící nejen k překonání syndromu, ale především k jeho prevenci.

Účastník získá základní znalosti o příčinách vzniku a projevech syndromu vyhoření a současně, jak syndromu vyhoření předcházet či ho překonat. Účastník kurzu si osvojí znalosti v rozpoznání projevů syndromu vyhoření na vlastní osobě. Porozumí vztahu mezi syndromem vyhoření, stresem a vlastní motivací. Současně si osvojí dovednosti potřebné pro prevenci syndromu vyhoření u sebe i ostatních pracovníků a naučí se rozpoznat možnou strategii k překonání syndromu vyhoření. Získá náhled na zvládání vlastních reakcí, a tím zvýšení vlastní odolnosti.

Lektor: Mgr. Stanislava Gabriel, MBA
Lektor: Mgr. Kateřina Drábková

5) Komunikace s agresivním klientem

Číslo akreditace: A2019/1435-SP/PC/PP/VP

Edukační program je zacílen na získání dovedností v oblasti komunikace s klienty s agresivním chováním vůči sobě i okolí. Cílem vzdělávacího programu je seznámení s příčinami samotné agresivity u jednotlivých klientů, uživatelů sociální služby a dále objasní agresivních projevů a obtížnosti komunikace. Program předkládá skutečnosti o agresivním chování na podkladě vrozené či získané poruchy chování. V edukaci se cíleně zaměřujeme na efektivní komunikaci, jednání a vyjednávání s klientem a další doporučené postupy včetně zvládání vlastních reakcí u pracovníka v pomáhajících profesích a jejich následné zpracování.

Edukant získá základní znalosti a dovednosti v oblasti komunikace s agresivním klientem. Bude edukován a seznám s příčinami agresivity klientů i samotných projevů v chování a následné správně vedené komunikace s nimi. Seznámí se i charakteristikou klientů s vrozenou nebo získanou agresivitou a posléze i efektivně vedenou komunikací. Není opomenuto ani na samotného pracovníka, který je vystaven obrovské psychické zátěži, a proto je program zacílen na způsob zvládnutí a zpracování osobních zážitků pracovníka v těchto konfliktních situacích.

Lektor: Mgr. Stanislava Gabriel, MBA

6) Jak efektivně zvládnout stres a stresovou zátěž

Číslo akreditace: A2019/1433-SP/PC/PP/VP

Edukační program se zaměřuje na celkovou problematiku stresu, který je nezbytnou součástí každodenního života a prolíná se do oblasti života osobního i pracovního. Zacílení vzdělávacího programu je seznámení s příčinami vzniku stresu, psychosociálními vlivy na člověka a reakcí naší osobnosti na složité životní situace. Dále program cíleně vysvětluje jak odolávat velké stresové zátěži na pracovišti a současně jednoduchými edukačními metodami poukazuje na prevenci pracovního vyčerpání. V programu jsou představeny některé relaxační techniky a zároveň tyto techniky jsou v rámci výuky nacvičovány.

Edukant je seznámen s příčinami stresu a jeho reakcemi na osobnost člověka v různých složitých životních situacích. Pozná a pochopí, že stres je nesdílnou součástí každodenního lidského života, a zároveň je možné se stresem aktivně pracovat. Seznámí se s pracovním vyčerpáním, ale zároveň i s programy, které ho naučí předcházet negativním událostem ve svém osobním i pracovním životě. Následně bude seznámen s jednoduchými relaxačními technikami, které bude umět používat a aktivně se zapojí do preventivní strategie ke zvládání svých zátěžových situací na pracovišti i v soukromí.

Lektor: Mgr. Stanislava Gabriel, MBA

7) Seznámení s metodou Pilates a její využití v sociálních službách

Číslo akreditace: A2020/0077-SP/PC/PP/VP

Bolesti zad dnes trápí většinu populace. Tento stav je dán především životním stylem, který v sobě zahrnuje stále méně pohybu, ale také je velmi často způsoben jednostranným přetěžováním, vadným držením těla, náročnou prací nebo sedavým zaměstnáním. Účastníci kurzu se seznámí s metodou Pilates, prostřednictvím které mohou předcházet bolesti zad. Naučí se, jak se efektivně zbavit bolesti zad, jak zlepšit pohyblivost páteře a celého těla, jak správně držet páteř a jaké zvolit správné pohybové stereotypy v každodenním pracovním i osobním životě. Náplní kurzu bude také praktický nácvik správného dýchání a cvičení podle Pilates i s využitím pomůcek. Získané vědomosti a dovednosti mohou účastníci aktivně využívat a rozvíjet v pracovním i v osobním životě. Lektor se věnuje každému individuálně. Kurz vede zkušená lektorka Pilates, od které se účastníci dozví, co bolesti zad způsobuje a jak jim lze předcházet u sebe a u klientů, zejména u těch, kteří problémy neumí verbalizovat a potřebují podporu a pomoc i při běžném pohybu. Kurz je zaměřený prakticky a je určen všem pracovníkům v sociálních službách – nezdravotníkům.

Absolvent kurzu se lépe orientuje v základech metody Pilates zaměřenou na prevenci bolesti zad, která minimalizuje riziko přetěžování, nesprávného zatěžování pohybového systému v zaměstnání a v běžném životě. V průběhu kurzu si prakticky vyzkouší základní cviky dle metody Pilates a bude schopen využít získané informace v rámci prevence bolesti zad. Edukant se naučí cvičení, která mu pomohou při bolestech zad způsobených sedavou prací nebo při přímé práci s klienty. Odnese si cenné informace, jak pracovat sám se sebou a s klienty, aby záda nebolela. Naučí se, jak klientům zpříjemnit běžný pohyb a jaké pomůcky využívat.

Lektor: Mgr. Kateřina Drábková

Datum

1. - 31. Leden 2020
Expired!

cena

1 650Kč

Místo konání

prostory HELPING HOME
ulice Šedesátá 7015, Zlín

Lektorka

Mgr. Stanislava Gabriel, MBA
Telefon
+420606580688
Email
stana.gabrielova@seznam.cz
Webová stránka
https://fb.me/stanislavagabrielmba

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ

Provádíme ANTIGENNÍ TESTY jako mobilní odběrový tým registrovaný u MZČR.
Přijedeme po dohodě přímo na pracoviště nebo do rodin klientů.


Přijďte si k nám načerpat imunitu

Aplikujeme infuzně vitamín C

Mnohonásobně vyšší účinky než tabletka
Aplikace je jednoduchá, za hodinu odcházíte